nr. 113 din data 11.11.2010 privind aprobarea Programului partenerial ™ ™Siguranta Cetateanului 2010-2011 ™ ™

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.113/2010


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședință extraordinară la data de 11.11.2010,


          Vazand adresa nr.100509/2010 a Politiei municipiului Tarnaveni inregistrata sub nr.21119/2010,


          În temeiul prevederilor art..36 si art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administrației publice locale,


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aproba Programul partenerial  ™ ™Siguranta Cetateanului 2010-2011 ™ ™,precum si Acordul de parteneriat din cadrul acestui program, cu Politia municipiului Tarnaveni.


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta,                        


        Meghesan  Nicolae Sorin


 


 


 


Contrasemnează,


       Secretar


 Blanaru Stefan