nr. 5 din data 26.01.2012 privind aprobarea documentatiei de atribuire prin concesionare a unei suprafeței de teren agricol(pășune) din domeniul privat al municipiului Târnăveni, situat în extravilan, pentru construirea unei centrale electrice cu panouri fotovoltaice

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 5/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând referatul nr. 1471/20.01.2012 întocmit de Comisia numită prin dispoziția primarului municipiului Târnăveni nr. 3094/2011.


În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 54/2006 privind Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1  Se aprobă concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 109,021 ha de teren agricol(pășune) din domeniul privat al municipiului Târnăveni, situat în extravilan, pentru construirea unei centrale electrice  cu panouri fotovoltaice.


Art.2 Se aprobă nivelul minim al redevenței în sumă de 1000 euro/ha/an pentru toata suprafața concesionată.


Art.3 Se aprobă documentația de atribuire a concesiunii pentru această suprafață de teren, cu mențiunea că art. 3.2 va fi eliminat din caietul de sarcini. 


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                                Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan