nr. 9 din data 26.01.2012 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 118/2011 referitoare la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.9/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând referatul nr. 1344/19.01.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 118/2011.


 


 Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                            Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan