nr. 11 din data 26.01.2012 privind aprobarea Conventiei de cooperare si proiectul žPOLITIE “ AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT”

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 11/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând adresa nr. 1454/20.01.2012 a Poliției municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1  Se aprobă Convenția de cooperare și proiectul žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT .


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


 Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                           Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan