nr. 16 din data 23.02.2012 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2011 și ianuarie 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 16/2012 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 23 februarie  2012;


Văzând Referatul de specialitate nr. 3415 /17.02.2012, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor octombrie noiembrie  decembrie 2011 și ianuarie 2012, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


                Coroș Ioan                                          


                                                       Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan