nr. 39 din data 26.04.2012 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni

 


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 39/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 26 aprilie 2012;


Văzând referatul nr. 8643/25.04.2012, întocmit de către consilier Damian Carmen din cadrul Compartimentului “Domeniu Public.


În baza  dispozițiilor art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic;


În conformitate cu prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc  domeniul public al statutului și al unităților administrative teritoriale;


În temeiul art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.3 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor înscrise în anexele 1 și 2.


Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor înscrise în anexele 1 și 2 în vederea valorificării sau casării, după caz.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


       Președinte de ședință,


       Incze Csaba Ștefan                                         


                                                                                   


 


   Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                              Groza Viorel Răzvan