nr. 84 din data 29.11.2012 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a unui teren situat in intravilanul Municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 84/ 2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 noiembrie 2012;


Văzând referatul nr. 23792/23.11.2012, întocmit de către referent specialitate “ sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru “ Primăria Mun. Târnăveni;


În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr. 51543 – Târnăveni, în suprafață de 14112 mp, situat în intravilanul Municipiului Târnăveni, FN, jud. MUREȘ.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Creța Ioan


 


 


  


Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan