nr. 1 din data 07.01.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                         


HOTĂRÂREA NR. 1/2013


 


Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de îndată din data de 7 ianuarie 2013;


Având în vedere  Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 193/07.01.2013, întocmit de director executiv- Direcția economică  prin care se propune actualizarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, la nivelul municipiului Târnăveni, conform HG 1309/27.12.2012;


În baza prevederilor Titlului IX din  Legea nr.571/2003 privind  Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.1309/27.12.2012 privind  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) si al art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările uletrioare,


 


HO T Ă RĂ Ș T E:


 


Art. 1.  Se aprobă impozitele și taxele locale, pentru anul 2013, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art.2. Se stabileste cota de 10% reprezentand bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal.


           Bonificatia de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal se aplica si persoanelor juridice.


 


Art. 3.  Prezenta hotărâre se va aplica de la data de 7 ianuarie 2013, dată la care se abrogă orice dispoziții contrare prezentei hotărâri.


 


Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


 


          Președinte de ședință


           Cosma Florin Adrian


 


 


 


Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan


 


 


Anexa nr.1