nr. 7 din data 31.01.2013 privind desemnarea consilierilor pentru alegerea delegatului satesc al satului Bobohalma

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.7/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând referatul nr.2037/25.01.2013, întocmit de către secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art.53 alin.(2), al art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se numesc domnii consilieri locali Sim Florin și Cimpoca Claudiu Alin să participe la alegerea delegatului sătesc al satului Bobohalma.


 


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian        


                       


 


         Contrasemnează


Secretar,


                   Groza Viorel Răzvan