nr. 40 din data 08.04.2014 privind aprobarea transformarea unui post contractual vacant din statul de functii al Serviciului Public De Asistenta Medical Comunitar

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                    

 

                 

HOTĂRÂREA NR.40/2014

Privind aprobarea transformarea unui post contractual vacant din statul de
funcții al Serviciului Public De
Asistență Medicală Comunitară

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 8 aprilie 2014;

Văzând expunerea de motive nr. 7918 din 04.04.2014 a Serviciului Organizare
Salarizare Resurse Umane, privind
aprobarea transformarii unui post vacant din cadrul serviciului public de
interes local,

Cu respectarea prevederilor HGR
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice,

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă transformarea unui post contractual vacant din
statul de funcții al Serviciului Public de
Asistență Medicală Comunitară,
din post de nivel superior în post de nivel inferior, după cum urmează:

            -Transformarea
postului de medic dentist specialist  în  post
de medic dentist .

Art. 2. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni care
prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul
Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de
funcții al serviciului
public de interes local –
Serviciul
Public de Asistență Medicală Comunitară
, cu modificările prevăzute la
art. 1 din prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,

                  Bunea Teofil

 

Avizează pentru legalitate,

       Secretar

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan