Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul serviciilor publice de interes local

 

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

Nr.
9309/24. 04. 2014                           

A N U N T

Având în vedere
prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ORGANIZEAZĂ
CONCURS

 

 pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale
vacante din cadrul serviciilor publice de
interes local

 

1. Sector  Intretinere 
Reparatii  Strazi

   un
post – muncitor calificat treapta IV – 
zidar

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii 
medii/generale, cu calificare  in
meseria de  zidar,

 

2. Sector
Servicii de Dezvoltare Publica si Cladiri

   un
post “ muncitor calificat treapta I – sudor

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii/generale, cu calificare in meseria de
sudor

     – vechime minima in munca de
9 ani

 

3. Sector Sere- Spatii Verzi

un post- muncitor calificat treapta I- taietor silvic(
drujbist)

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii
medii/generale, cu calificare in meseria de taietor silvic(drujbist)

vechime minima in munca de 9 ani

– posesor al
carnetului de conducere categoria B

 

Concursul 
constă din: 

proba scrisă si proba practica în data   de 
10. 06. 2014, orele 10,00

interviul în data de 13. 06. 2014, orele  10,00

 

   4. Serviciul Public Comunitar de Urgenta

  un
post – sofer

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– permis de conducere in categoria B si C

– experienta in meserie de minim 1 an

– aptitudini sportive-proba eliminatorie

 

 

Concursul 
constă din: 

proba sportiva, este eliminatorie si se va desfasura la data de 19.
05. 2014 orele 10,00

proba scrisă si proba practica în data   de 
10. 06. 2014, orele 10,00

interviul în data de 13. 06. 2014, orele  10,00

 

CONDITII
GENERALE:

    Poate
participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
persoana care îndeplinește următoarele condiții:

    a) are
cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște
limba română, scris și vorbit;

    c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are
capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;

    f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

 

ACTE NECESARE :

  cerere;

– copiile
documentelor care sa ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii,
dupa caz;

  cazier judiciar sau declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia
pentru care candideaza ;

  curriculum 
vitae;

  copie de pe carnetul de munca ( dupa caz);

  recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa
caz);

  adeverinta medicala care sa ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre
medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.

(Actele prevazute  vor fi prezentate si in original,in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

 

LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI : LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAMERA  6

 

TERMENUL
DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  :

                                                         
12. 05. 2014 ORA 15.

 

RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL.
443400 int. 35

 

 

Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor
art. 19 alin.(1) din O.U.G. nr. 103/2013 .

 

 

 

P R I M A R,

Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE :

    CONCURS
ORGANIZAT LA DATA DE 10.
06. 2014- PROBA SCRISA

           

     BIBLIOGRAFIE
COMUNA :   

            1.- Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduita al personalului contractual

            

             2.- Legea nr.
215/2001 actualizata, privind administratia publica locala,

                                        Cap. I “ sectiunea a
2-a si cap.IV

 

     BIBLIOGRAFIE
SPECIFICA :

 

I. SECTOR SERVICII DEZVOLTARE  PUBLICA SI CLADIRI

 


ZIDAR TREAPTA IV

 

     1.- Indrumatorul constructorului de S.Pop, S. Tologea
si I. Pulcea,

    – cap. III-materiale pentru betoane
pag. 46-76;

   – cap.IV-materiale pentru zidarii pag.
94-107;

   – cap.VII- materiale pentru izolatii si
invelitori pag. 166-172;

   – cap. VIII-materiale pentru finisaj pag
182-190;

   – cap.XXX- lucrari de zidarie pag. 443- 470.

 

   II. Sector Servicii de Dezvoltare Publica si
Cladiri

SUDOR TREAPTA I

1.- Sudarea metalelor-
manual pentru scoli profesionale

                         – Sudarea
cu gaz- cap. 11)

                         – Utilaje pentru sudare cu gaz- cap. 12

                         
Tehnologia sudarii cu gaz- cap. 13.1-13.5

                         – Sudarea
cu arc electric- cap.16

                         – Utilaje
pentru sudarea cu arc electric- cap. 17

                         
Electrozi de sudare- cap. 18

 

       III. Sector Sere- Spatii Verzi

TAIETOR SILVIC treapta I (drujbist)

 

1.-
Recoltarea lemnului- curs:

                                    – Procedee de taiere-pag. 9-10

                                    – Metode de doborare a arborilor-
pag.11

                                    – Curatarea de crăci- pag. 20-21

2.- Cartea
muncitorului de la exploatarea lemnului- autori : Dumitru Copaceanu    si Emil Balanescu

                                    -Tehnica exploatarii lemnului “ pag. 201-225

IV.  Serviciul Public Comunitar de Urgenta

POSTUL DE SOFER

 

             1.- Ordonanta de urgenta nr. 195/12. 12.
2001 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu completarile si
modificarile ulterioare si Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002     

  Capitolul 2- sectiunea 1                  

  Capitolul 4              

  Capitolul 5- sectiunea 1,2,5

                PRIMAR,

JRS. MEGHESAN NICOLAE-SORIN