nr. 45 din data 24.04.2014 privind aprobarea Regulamentului procedurii de inchieriere prin licitatie public a pasunilor aflate in proprietatea privata a Municipiului Tarnaveni

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.45/2014

Privind aprobarea Regulamentului procedurii
de  închieriere prin licitație publică a
pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târnăveni

 

           Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie 2014;

            Având
în vedere Expunerea de motive nr. 8962 / 17.04.2014 și Ordinul
Prefectului județului MUREȘ nr.
237/2001 prin
care se aprobă trecerea in proprietate privată a Municipiului Târnăveni a
pasunilor ce formează izlazul comunal
;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și H.G.R.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea,
admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

Luând în considerare dispozițiile Legii zootehniei
nr.72/2002, republicată,

În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 226/235
/ 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de
îmbunătățire si exploatare a pajistilor la nivel național, pe termen mediu si
lung modificat prin Ordinul nr.541/210/2009, Ordinului 407/2013 pentru
aprobarea contractelor “ cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de
pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al
municipiilor și a Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;

              În temeiul art. 36 alin. (1) și
alin (2)  lit.c),
al art. 45 alin. (1) și  art. 123 alin.
(1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul
procedurii de  închieriere prin licitație
publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târnăveni
,
anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     
Bunea Teofil

                                                                   
                      

 

       
Avizează pentru legalitate,

Secretar,

                                                                                              Groza
Viorel Răzvan