Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul serviciilor publice de interes local: SECTOR SERE- SPATII VERZI, SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE URGENTA, COMP. CONTROL ADMINISTRATIV

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

A N U N T

 

Având în vedere
prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ORGANIZEAZĂ
CONCURS

 

 pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale
vacante din cadrul serviciilor publice de
interes local

 

1.
SECTOR  INTRETINERE  REPARATII 
STRAZI

   un post
– muncitor calificat treapta IV  

 

Conditii
specifice:

– studii  medii/generale, cu calificare  in meseria de 
zidar, zugrav, constructor

 

2. SECTOR SERE- SPATII VERZI

un post- muncitor calificat treapta I

 

Conditii specifice:

– studii medii
agricole, silvice,

vechime minima in munca de 9 ani

– posesor al
carnetului de conducere categoria B

 

Concursul 
constă din: 

proba scrisă în data  
de  30 iunie 2014 ora 10,00

proba practica in data de 03. iulie 2014 ora 10,00

interviul în data de 08 iulie 2014 ora 14,00

 

3. COMPARTIMENT CONTROL ADMINISTRATIV :

            – un post portar

 

Conditii specifice:

      – studii generale            

 

Concursul 
constă din: 

proba scrisă  în data   de  30
iunie 2014 ora 10,00

interviul în data de 03 iulie 2014 ora 10,00

 

4.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE URGENTA

  un
post – sofer

 

Conditii specifice:

– studii medii absolvite cu diploma de
bacalaureat

– permis de conducere in categoria B si C

– experienta in meserie de minim 1 an

– aptitudini sportive-proba eliminatorie

 

 Concursul 
constă din: 

proba sportiva, este eliminatorie si se va desfasura la data de 10.
06. 2014 orele 10,00

proba scrisă  în data   de  30
iunie  2014, orele 10,00

interviul în data de 03 iulie 2014, orele  10,00

 

Conditii
generale:

   
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau
temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

   
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în
România;

   
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   
d) are capacitate deplină de exercițiu;

   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

 

ACTE NECESARE :

  cerere;

– copiile documentelor care sa ateste nivelul
studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii,
dupa caz;

  cazier
judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

  curriculum  vitae;

  copie de pe carnetul de munca sau adeverinta (
dupa caz);

  recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa
caz);

  adeverinta medicala care sa ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre
medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.

(Actele
prevazute  vor fi prezentate si in
original,in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

 

LOCUL   DESFASURARII
CONCURSULUI
: LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAMERA 
6

TERMENUL
DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  :
30. 05. 2014 ORA
15.

 

RELATII SUPLIMENTARE SI
BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA
CAM.
26-
SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL.
443400 int. 35

 

Organizarea
concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art. 19 alin.(1) din
O.U.G. nr. 103/2013 .

 

P R I M A R,

Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

CONCURS ORGANIZAT LA
DATA
DE
30. 06. 2014-PROBA SCRISA

 

BIBLIOGRAFIE COMUNA :

 

             1.- Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduita al personalului contractual

             2.- Legea nr. 215/2001
actualizata, privind administratia publica locala,

                                        Cap. I “ sectiunea a
2-a si cap.IV

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA :

 

I. SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI

  
MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA IV ( zidar,
zugrav, constructor)

1.- Indrumatorul constructorului de S.Pop, S. Tologea
si I. Pulcea,

           
cap. III-materiale pentru betoane pag. 46-76;

  
cap.IV-materiale pentru zidarii pag. 94-107;

   – cap.VII-
materiale pentru izolatii si invelitori pag. 166-172;

   – cap.
VIII-materiale pentru finisaj pag 182-190;

   – cap.XXX-
lucrari de zidarie pag. 443- 470.

 

II. SECTOR SERE- SPATII VERZI

  
MUNCITOR CALIFICAT  TREAPTA I (studii medii agricole,silvice)

1.- Floricultura- V. Sonea, Afrodita Pavel

      – clasificarea plantelor decorative pag.
27-30

     
cerintele plantelor floricole fata de factorii ecologici pag.31-57

     
inmultirea plantelor floricole pag. 58-85

     
Infiintarea culturilor si lucrari de intretinere pag. 95-100

2.-Arboricultura ornamentala si arhitectura
peisagistica autori V. Sonea  si Ana F.Iliescu

                        A. Inmultirea sicultura speciilor lemnoase ornamentale

                       
producerea materialului saditor pe cale sexuata pag. 22-27

                       
producerea materialului saditor pe cale vegetative pag. 28-36

 

                        B.
Principii generale de compozitie a parcurilor si gradinilor

                       
vegetatia si elementele sale componente pag. 239-251

 

III.   Serviciul
Public Comunitar de Urgenta

   SOFER

             1.-
Ordonanta de urgenta nr. 195/12. 12. 2001 privind circulatia pe drumurile
publice, republicata cu completarile si modificarile ulterioare si Regulamentul
de aplicare a OUG nr. 195/2002  

  Capitolul 2- sectiunea 1                

  Capitolul 4             

  Capitolul 5- sectiunea 1,2,5

 

IV.
Compartiment Control Administrativ
 

  PORTAR

1.- Legea nr. 333/08.07.2003
actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor

 

PRIMAR,

           JRS.MEGHESAN NICOLAE-SORIN