nr. 61 din data 24.07.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la sfarsitul trim. al-II-lea 2014

 


ROMÂNIA                                                                   


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.61/2014


Privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni  la sfârșitul trim. al-II-lea 2014


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 24 iulie 2014;


Văzând Raportul  privind  aprobarea  execuției  bugetului general al municipiului Târnăveni  la sfârșitul trim. al-II-lea al anului 2014, înregistrat sub nr. 14.658/10.07.2014, întocmit în cadrul  Direcției economice;


În baza art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la sfârșitul trim. al-II-lea  al anului 2014, conform Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni,


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


 


          Avizează pentru legalitate,


              Secretar,


   Groza Viorel Răzvan