nr. 92 din data 30.10.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului la sfarsitul trim. al III-lea 2014

ROMNIA                                                                                       

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
92 /2014

Privind
aprobarea contului de execuție al bugetului general

al
municipiului Târnăveni la sfarșitul trim. al-III-lea 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Tâmăveni,întrunit în ședința ordinară din
data de 30 octombrie
2014;

Văzând
Raportul privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Tâmăveni
la sfârșitul trim. al-III-lea al anului 2014, înregistrat sub nr. 21.521/17.10.2014 întocmit în cadrul  direcției economice;

În baza art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006. cu modificările și complectările
ulterioare:

   În temeiul art. 36 alin. (1)și al  art. 45 alin.(2)din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al
bugetului general al Municipiului Tâmăveni la
sfârșitul trim.
al-III-lea al anului 2014 conform Anexelor nr.7,9,11.12,13, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

   Președinte de
ședință,

             Fodor Alexandru Iosif

                                                                                     

              

   Avizează pentru legalitate,

               Secretar,

                                                                                           Groza Viorel Răzvan