nr. 93 din data 30.10.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Studiului de fezabilitate si a Proiectului ethnic pentru lucrarea Amenajare Centru Social de Recreere si Socializare Victoria

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 93 / 2014

privind aprobarea necesitătii și oportunității achiziționării

Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru lucrarea

Amenajare Centru Social de Recreere și Socializare œVictoria 

 

 

         Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit    
în ședința ordinară din data de 30 octombrie 2014;

         Văzând referatul
nr. 21970 din 23.10.2014, întocmit de șef 
birou Investiții, ing. Muth Teodor;

         În baza
prevederilor art. 45 alin.(1) și ale art 36 alin.(1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului
de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru lucrarea Amenajare centru social de recreere si socializare œVictoria .

 

         Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se înputernicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

                    Fodor Alexandru Iosif

                                                                     

                
Avizează pentru legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                            Groza Viorel Răzvan