Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Sectorului Dezvoltare Publica Cladiri

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

Nr.        /18.12.2014               

            

A N U N T

 

Având în vedere
prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

                   

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNAVENI
ORGANIZEAZĂ
CONCURS

 pentru ocuparea 
unui  post
contractual vacant

din cadrul Sectorului Dezvoltare
Publica Cladiri

– un post “ muncitor calificat treapta II

 

 CONDITII SPECIFICE

 – studii medii/generale, cu calificare in
meseria de instalator

               

 

Concursul 
constă din: 

proba scrisă si proba 
practica 
în data   de  4 februarie
2015  ora 10,00

interviul în data de  6
februarie 2015 ora 14,00

 

CONDITII
GENERALE:

    Poate participa la concursul
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

ACTE NECESARE :

  cerere;

– copiile documentelor care sa ateste nivelul
studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii,
dupa caz;

  cazier
judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

 
curriculum  vitae;

  copie de pe carnetul de munca sau adeverinta (
dupa caz);

  recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa
caz);

  adeverinta medicala care sa ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre
medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.

(Actele
prevazute  vor fi prezentate si in
original,in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

 

LOCUL   DESFASURARII
CONCURSULUI
: LA
SEDIUL INSTITUTIEI
, CAMERA 
6

 

TERMENUL
DE DEPUNERE AL DOSARELOR :  07. 01. 2015,
orele 15,00.

RELATII SUPLIMENTARE SI
BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA
CAM.
26-

SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL.
443400 int. 35

 

Organizarea
concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art.19 alin.(1) din
O.U.G. nr. 103/2013

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin