nr. 106 din data 15.12.2014 privind aprobarea rectificaii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

ROM ÂNIA                                                                        

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.106/2014

Privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului

Târnăveni pe anul
2014

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 15 decembrie
2014;

Văzând Referatul de
specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat
sub nr. 25350/10.12.2014;

În baza prevederilor
Legii nr.356/2013 
privind  bugetul de stat pe
anul 2014, O.U.G. nr.74/03.12.2014 privind rectificarea bugetului de stat pe
anul 2014 și unele măsuri bugetare
și
a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 36
alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului
general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.
Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni.

 

 Președinte
de ședință,

Modorcea Ovidiu
Vasile

 

  
                                                                              
   

                
                                                    
             Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                         
Secretar,

                                                                                             
Groza Viorel Răzvan

 

 

Anexa
1