nr. 120 din data 23.12.2014 Privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de asociere nr. 585/2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.120/2014

 

Privind aprobarea prelungirii duratei
Contractului de asociere  nr. 585/2007

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din 23 decembrie 2014.

Văzând cererea nr. 24636/03.12.2014 depusă de Asociația œAmiciția , precum și  referatul nr. 25870/17.12.2014;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (7)  lit. 
a) si al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă prelungirea
duratei
Contractului de asociere  nr.
585/2007, încheiat între Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni
și Asociația
œAmiciția 
, cu o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.01.2015 până la
data de 01.01.2019.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

          

 

 

           Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         

          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan