nr. 4 din data 29.01.2015 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2014

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
4/29.01.2015

Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea
navetei

cadrelor didactice pentru luna  noiembrie
2014

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29  ianuarie 
2015;

Văzând Referatul de
specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică, înregistrat sub
nr. 1581/22.01.2015;

În baza
Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011,
aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului;

În temeiul art. 36
alin. (1) și al art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru
luna  decembrie  2014,
conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

 Piaskovski
Stanislav

                                                   
              Avizează
pentru legalitate,

                             
                                       
           Secretar,

              
                                                      
Groza Viorel Răzvan

 

–   Anexa