nr. 7 din data 29.01.2015 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES, conform H.G. nr. 742 din 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 7/29.01.2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adunarea
Generală modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA
INVEST MUREȘ ,

conform H.G. nr. 742 din 2014

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  29 ianuarie 2015;

            Văzând referatul nr.1521/21.01.2015, intocmit de dl. ing.
Beleanu Celestin, privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a
vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , 
conform H.G. nr. 742 din 2014, precum si avizele comisiilor de
specialitate;

          Având în vedere Hotărârea Guvernului
României nr. 742 din 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv “ cadru si a statutului “cadru
al asociatiilor de dezvoltare intercomunitară avand ca obiect de activitate
serviciile de utilități publice,

         În conformitate cu prevederile art.16
alin.(2) lit.h), art.20 alin.(3) si art. 32 din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ  si ale Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 246/2005,

În temeiul
art.36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se mandatează Primarul
Municipiului Tarnaveni, dl. Meghesan Nicolae Sorin,  reprezentant al autoritatii publice locale în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ , să voteze modificarea Statutului Asociatiei conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului
nr. 742 din 2014.

            Art.2. Se mandatează Presedintele
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , dl. Ciprian
Dobre, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea Adunării
Generale privind modificările aduse la Statutul Asociatiei,
conform celor de mai sus.

            Art.3. Prezenta hotărâre se
comunică  Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ .   

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

                                                                                   

                                                                 
                          Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                         Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan