nr. 10 din data 29.01.2015 privind aprobarea tarifului de transport deseuri menajere si a tarifului de operare deseuri pentru depozitul din Sighisoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                              

HOTĂRÂREA NR. 10/29.01.2015

Privind aprobarea tarifului de transport deșeuri menajere și a
tarifului de operare deșeuri pentru depozitul din Sighișoara

 

            Consiliul
Local al municipiului Târn
ăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29 ianuarie 2015;

            Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, înregistrat cu nr.
1497/21.01.2015;

            În temeiul
art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1. Se
aprobă tariful de transport deșeuri menajere la depozitul Sighisoara, în
valoare de 25 lei/tona plus TVA.

            Art.2. Se aprobă tariful de operare deșeuri
menajere pentru depozitul Sighișoara, în valoare de 45 lei/tona plus TVA.

            Art.3. Tarifele aprobate mai sus se vor aplica de
la data de 1 februarie 2015, iar prestarea acestor servicii se va face pe bază
de comandă, către SC SCHUSTER ECOSAL SRL.

            Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr. 9/2014.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se
împuternice
ște Primarul
Muncipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

                                                                                    

                                                   
              Avizează pentru
legalitate,

                                                                                 Secretar,

                                                                      Groza Viorel Răzvan