nr. 57 din data 30.04.2015 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
57/30.04.2015

 

Privind  aprobarea sumelor necesare pentru decontarea
navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2015

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în
ședința ordinară din data 30 aprilie 2015.

            Văzând Referatul de specialitate întocmit de către
Director executiv “ Direcția economică, înregistrat cu nr.9470/24.04.2015;

În baza Instrucțiunilor
nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice
pentru luna martie 2015, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

Președinte
de ședință,

              È˜erban
Maria

                                              

                                                           
                           Avizează
pentru legalitate,

            Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan