nr. 59 din data 30.04.2015 Privind aprobarea asocierii Municipiului Tarnaveni cu Asociatia Junii Tarnavei Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                            

 

HOTĂRÂREA NR.59/30.04.2015

Privind
aprobarea asocierii Municipiului Târnăveni 
cu Asociația
œJunii Târnavei  Târnăveni

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în
ședința ordinară din data 30 aprilie 2015;

Văzând referatul nr. 9393/23.04.2015
întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;

În temeiul art. 36 alin.
(6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă asocierea muncipiului Târnăveni cu Asociația žJunii Târnaveni 
 Târnăveni, respectiv încheierea unui
protocol de colaborare între cele două părți.

Art. 2. Protocolul de colaborare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul municipiului
Târnăveni.

        

            Președinte de ședință,

  
             È˜erban Maria

                                                       
                              

 

Avizează pentru legalitate,

        Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan