nr. 63 din data 30.04.2015 Privind revocarea H.C.L. nr. 9/2015 si aprobarea Regulamenului procedurii concesionarii directe, pe durata existentei constructiei, a suprafetelor de teren, proprietate privata a Municipiului Tarnaveni, in situatia extinderii constructiilor, pe terenuri alaturate acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

                                                                                             

HOTĂRÂREA
NR.63/30.04.2015

Privind
revocarea H.C.L. nr. 9/2015 și aprobarea Regulamenului  procedurii concesionării directe, pe durata existenței
construcției, a suprafetelor de teren, proprietate privată a Municipiului
Târnăveni,  în situația extinderii
construcțiilor, pe terenuri alăturate acestora

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit  în ședința ordinară din data de
30 aprilie 2015;

         
Având în vedere Expunerea de motive nr. 
9366/23.04.2015 și Hotărârea Consiliului Local Nr. 72 din data de 26
iulie 2007 prin care 
se aproba  concesionarea directă – pe durata existenței
construcției a suprafețelor de teren, în situația extinderii construcțiilor, pe
terenurile alăturate acestora, la cererea proprietarului sau chiriașului;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții și  Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

            În temeiul art. 36 alin.(1),
alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b) și al art. 45 alin.(1) 
din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Nr. 9
din 29.01.2015
privind aprobarea
concesionării
în vederea extinderii locuintelor existente, a terenului situat în

str. Soimilor, nr.41 în suprafață de 33,15 mp, a Raportului de evaluare al acestui teren,
a studiului de oportunitate, caietului de sarcini și a documentației de
atribuire privind concesionarea prin negociere directă
.

Art.2.  Se aprobă Regulamentul procedurii concesionării
directe
, pe durata existenței construcției, a suprafețelor de teren,
proprietate privată a Municipiului 
Târnăveni,  în situația extinderii
construcțiilor, pe terenuri alăturate acestora, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni

 

         Președinte
de ședință,

              È˜erban Maria

                                                          

                                                                             
       Avizează pentru legalitate,

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan