nr. 73 din data 28.05.2015 Privind aprobarea alocarii sumelor aprobate n bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 cultelor religioase din municipiul Trnveni

ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73/28.05.2015

Privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul

 local al municipiului Târnăveni pe anul 2015

cultelor
religioase din municipiul Târnăveni 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
mai 2015;

Văzând Referatul de specialitate nr.
11.535/21.05.2015, întocmit de ec.Muth Rodica “ director
ex. “ Direcția economică;

În baza prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu
modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010
;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea  sumelor prevăzute  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe
anul 2015,
cultelor religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii
 și reparării lăcașurilor de cult după cum
urmează:

                                                                                                                              (lei)

Biserica Ortodoxă    Târnăveni                                          70.000

                        Din care:

         
Parohia ortodoxă nr.5                                                            40.000   

         
Parohia ortodoxă nr.6                                                            30.000   

 

  

 

Biserica Greco
catolică        Târnăveni                                           10.000

Din care:

         
Parohia I Târnăveni                                                    2.500   

         
Parohia II Târnăveni                                                   2.500   

         
Parohia III Târnăveni                                                  2.500   

         
Parohia IV Târnăveni                                                  2.500

         
  

Biserica Romano
catolică                                                                  3.500 

 

Biserica Baptistă                                                                                 5.000

                                                                                                

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 Președinte de
ședință,

        Toma Georgeta Mariana

 

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan