nr. 74 din data 28.05.2015 Privind aprobarea necesitatii i oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2015

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 74/28.05.2015

Privind aprobarea necesității
și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2015

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
mai 2015;

            Văzând  referatul  cu nr. 11453 din 21.05.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În baza
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;

            În temeiul
art. 36 alin.(1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării următoarelor lucrări, servicii și produse pe anul
2015:

         
Licențe Microsoft Windows 8.1
Professional și Microsoft Home and Business 2013.

         
Programe informatice.

 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

       Președinte de ședință,

               Toma Georgeta Mariana

 

                                                                                                  

 

               Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                            Groza Viorel Răzvan