nr. 75 din data 28.05.2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidate al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 75/28.05.2015

Privind aprobarea rectificării bugetului
general consolidat

 al
municipiului Târnăveni pe anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 28 mai  2015;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 11.474/21.05.2015   la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015, precum și
Referatul  nr.11.454/21.05.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în
Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul
local, întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza
prevederilor Legii nr.186/2014 
privind  bugetul de stat pe anul
2015 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

        
Toma Georgeta Mariana

 

       
                                                                                          

                Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                            Groza Viorel Răzvan