nr. 77 din data 25.06.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2015

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.77/25.06.2015

Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor
lucrări,servicii și produse pe anul 2015.

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie 2015;

            Văzând  referatul  cu nr. 13544 din 18.06.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În baza
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;

            În
temeiul art. 36 alin.(1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea
achiziționării următoarelor lucrări, servicii și produse pe anul 2015:

– Actualizare Documentație tehnico-economică pentru
proiectul
œModernizare, reabilitare și extindere Gimnaziul de Stat Traian Târnăveni 

           
Actualizare Documentație tehnico-economică pentru
proiectul ž
Modernizare
și reabilitare Colegiul Tehnic  Târnăveni 

 

     
Actualizare Documentație
tehnico-economică pentru proiectul œConstruire pod peste râul Târnava Mică “
municipiul Târnăveni 

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Președinte de ședință,

            Vodă Mircea

 

                                                                                   
  Avizează pentru legalitate

                                                                                                       Secretar,

                                                                                             Groza
Viorel Răzvan