nr. 83 din data 30.07.2015 Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.83/30.07.2015

 

Privind aprobarea Raportului de
evaluare al Comisiei de evaluare și atribuirea contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui
operator de transport

 

    Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie
2015;

Examinând
expunerea de motive nr.
14978/ 10.07.2015, înaintată de către Primarul Municipiului Tîrnăveni “ jrs. Megheșan Nicolae Sorin,
precum și referatul nr. 14974/10.07.2015
(Nr. 17/09.07.2015) întocmit de comisia aprobată prin H.C.L. nr. 15/2015;

   Văzând Raportul de evaluare nr. 14908/09.07.2015(Nr.
15/09.07.2015), întocmit, conform art. 30 din Ordinului A.N.R.S.C. nr. 263/2007, de
către comisia aprobată prin
H.C.L. nr. 15/2015
;

 Având în vedere prevederile art. 34 din Normele-cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul nr. 263/2007, precum și ale art. 36, alin. (2),
lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală;

 În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45
alin. (1)  din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1.
Se aprobă
Raportul de evaluare  întocmit de Comisia
de evaluare în urma negocierii directe cu operatorul de transport
S.C.
TAR S.A., cu sediul social în Municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176,
jud. MUREȘ, având C.U.I. RO-1245785, nr. O.R.C. j26/348/1991, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.
 Se aprobă atribuirea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
în Municipiul Târnăveni, operatorului nominalizat la articolul 1, cu
următoarele modificări și completări la contract:

Se
modifică Cap. 11 Obligațiile părților  respectiv pct. 11.1.2 lit. f) care va avea
următorul conținut: Să nu subdelege servicii și bunuri care fac
obiectul copncesiunii
.

Se
completează Cap. 11 Obligațiile părților  cu un nou subcapitol 11.3
Cesionarea contractului de delegare  care va avea următorul conținut:

11.3.1.
Cesionarea
contractului de delegare se va face doar cu acordul autorității publice, în
condițiile legii speciale
.

Se va
completa contractul cu Anexa 1 care va cuprinde:  Programul estimativ al lucrărilor de
investiții pentru amenajarea în primul an al contractului de concesiune a celor
10 spații de staționare acoperite și dotate cu bănci și /sau scaune de minim 5
locuri și valoarea acestora.

 

Art.3. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință,          Avizează pentru legalitate,

 Pop
Paula Milintia             Secretar,

                  Groza Viorel Razvan