nr. 84 din data 30.07.2015 Privind aprobarea taxei pentru inchirierea unor suprafete pentru activitati de productie sau comert, indiferent de zona in care isi desfasoara activitatea, pentru contractele cu durata mai mare de un an

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.84/30.07.2015

 Privind aprobarea  taxei pentru închirierea
unor suprafețe pentru activități de producție sau comerț, indiferent de zona în
care își desfășoară activitatea, pentru contractele cu durata mai mare de un an

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2015;

            Văzând
referatul înregistrat sub nr. 15384 din 17.07.2015 întocmit de consilier Barbu
Elena Cristina;

            În baza
art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

            În
temeiul art. 36 alin. (4) lit.c) și al art. 45 alin. (2)  din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se completează
Capitolul IX din Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2014 cu pct. 41 care va
avea următorul conținut:

 

            Taxa pentru închirierea
unor suprafețe de teren din domeniul public sau privat al municipiului
Târnăveni în cuantum de 5 lei/mp/lună pentru activități de producție sau
comerț, indiferent de zona în care își desfășoară activitatea, pentru
contractele cu durata mai mare de un an.

 

            Art.2. Pentru activitatea de vânzare de
carte, tariful aprobat la articolul 1 va fi redus cu 50%.

 

Art.3. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni .

                   

 

Președinte de ședință,                                        

            Pop Paula Milintia                                             

                                                                                          

                                                                                              Avizează pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan