nr. 86 din data 30.07.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitii construirii unui Centru Cultural in Municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 86/30.07.2015

 

Privind aprobarea necesității și oportunității construirii unui Centru
Cultural în Municipiul Târnăveni

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data 30 iulie 2015;

              Văzând referatul nr.  15386/ 17.07.2015, întocmit de dl. Halmen
Vily Ovidiu, Șef serviciu Casa de Cultură žMihai Eminescu , privind necesitatea și oportunitatea construirii
unui Centru Cultural în Municipiul Târnăveni;

              
Ținând cont de Subprogramul de așezăminte culturale derulat de Compania
Națională de Investiții S.A.;

             În temeiul art. 36 alin. (1)  și al art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea construirii unui Centru Cultural în
Municipiul Târnăveni.

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,                                        

            Pop Paula Milintia                                             

                                                                                          

                                                                                        Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan