nr. 87 din data 30.07.2015 Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investiii C.N.I. S.A., a amplasamentului Strada Pompelor nr. 14/A si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investiii Construire Centru Cultural in Municipiul Tarnaveni, judeul Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

        

 

HOTĂRÂREA NR. 87/30.07.2015

 

Privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții œC.N.I.  S.A.,  a amplasamentului
Strada Pompelor nr. 14/A și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții žConstruire Centru Cultural în Municipiul Târnăveni,
județul MUREȘ 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30
iulie 2015.

 

Având în
vedere:

         
Expunerea de
motive nr. 15389/ 17.07.2015 a Primarului Municipiului Târnăveni, Sorin Nicolae
Megheșan;

         
Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni nr.86/30.07.2015         privind necesitatea și oportunitatea
construirii unui centru cultural în Municipiul Târnăveni

         
Raportul de
specialitate nr.  15390/ 17.07.2015 al
Direcției tehnice, Urbanism, Amenajarea teritoriului

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții œC.N.I.  S.A;

            În temeiul art. 36, alin. (6), lit.
a), pct. 13 și al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată
, cu modificările ulterioare,

 

                                               
HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții
œC.N.I.  S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului
Strada Pompelor nr. 14/A,  situat în Municipiul
Târnăveni și aflat în administrarea Consiliului local al Municipiului
Târnăveni,
în suprafață construită 37 mp, și
teren aferent în suprafață de 10491 mp,  identificat potrivit Cărții funciare nr. 53857
nr. topo 53857-C1, 53857-C2, 53857-C3, și nr. 53857 liber de orice sarcini, în
vederea și pe perioada realizării de către žC.N.I.  “ S.A. a obiectivului de
investiții žConstruire Centru Cultural în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ 

Art.2. Amplasamentul este
viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în
vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării
de către Consiliul Local al  
Municipiului Târnăveni, județul MUREȘ a cheltuielilor pentru
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz,  etc…);

Art.4.
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
 se obligă să asigure, în condițiile
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

Art.5.  Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni  se obligă
ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină
destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

           

 

          Președinte de ședință,                                                   Avizează pentru legalitate,

           Pop
Paula Milintia                                                               Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Razvan