nr. 88 din data 30.07.2015 Privind aprobarea tarifului de operare deseuri menajere pentru depozitul Sighisoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                     

HOTĂRÂREA NR.88/30.07.2015

 

Privind  aprobarea tariful de operare
deșeuri menajere pentru depozitul Sighisoara

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târn
ăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2015;

            Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coroș Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare, înregistrat cu nr. 15.611/21.07.2015.

            În
temeiul art. 36 alin. (1)  și al art. 45
alin. (1)  din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1. Se
aprobă tariful de operare deseuri menajere pentru depozitul Sighi oara în
valoare de 63,99 lei/tona plus TVA.

            Art.2. Tariful aprobat mai
sus se aplică de la data de 1 august 2015.

            Art.3.  Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se abrogă Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Târnăveni nr.10/29.01.2015.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri
se împuternice
ște
Primarul Muncipiului Târnăveni.

                                  

            Președinte de ședință,                                        

            Pop Paula Milintia                                             

                                                                                          

                                                                                                Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan