nr. 96 din data 27.08.2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidate al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

R O M N I A                                                                               

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  nr. 96/27.08.2015

Privind aprobarea rectificării bugetului
general consolidat

 al
municipiului Târnăveni pe anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința  ordinară din data de 27 august  2015;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 17.179/18.08.2015   la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015 și
Referatul  nr.17.273/20.08.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în
Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul
local, întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza
prevederilor Legii nr.186/2014 
privind  bugetul de stat pe anul
2015 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al  art.
45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                Antal Lehel

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan