nr. 97 din data 27.08.2015 Privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 97/27.08.2015

Privind stabilirea unor măsuri
de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței

de urgență a
Guvernului nr.27/2015 pentruc ompletarea

Ordonanței de urgență
a Guvernuluinr. 83/2014

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședință ordinară de lucru,
din data de 27 august 2015;

Văzândexpunerea
de motive a ServiciuluiOrganizareSalarizareResurseUmanenr. 17231 din 20.08.2015
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.83/2014,

Având în vedere prevederile art.1, alin.(52) și .(53) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, cu modificările ulterioare,

 

Luând în considerare adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice
MUREȘ nr.
12553/24.07.2015,

 

Întemeiul
art.36, alin. 2, lit. b) și d) coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit.
a), pct. 7, art. 45 alin. (1), art. 61, alin.2 și art.115, alin. 1, lit. b) din
Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare;

 

H
O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.Se
aprobă creșterea salarială de 12% pentru personalul din aparatul de
specialitate al primarului Municipiului Târnăveni și serviciile publice de
interes local ale Municipiului
Târnăveni.

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului
Târnăveni prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane
din aparatul de specialitate al primarului

 

 

         Președinte de ședință,

                Antal Lehel

 

                                                                                      Avizează pentru legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan nte de ședi

Președinte Leh                                                             Avizează pentru legal    Secretar                                                      Groza Viorel Răzvan

nță,

               
Antal Lehel

 

                                                                                      Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                          Groza Viorel