nr. 98 din data 27.08.2015 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.70/28.05.2015 de aprobare a acordarii normei de hrana, personalului Direciei Politia Local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si a Regulamentului de acordare a normei de hrana

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

         HOTĂRÂREA
nr. 98/27.08.2015

Privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/28.05.2015
de
aprobare a acordării normei de
hrană, personalului Direcției Poliția Locală  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului T
ârnăveni și a Regulamentului de acordare a normei de
hrană
Consiliul Local al municipiului Târnăveni,
întrunit în ședință ordinară de lucru, din data de 27 august 2015;

            Văzând
referatul de specialitate 17232/20.08.2015, prin care se propune modificarea contravalorii
normei de hrană, pentru personalul Direcției Poliția Locală Târnăveni; 

            Având
în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.
127/2010,  s-a aprobat în temeiul
prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale a municipiului
Târnăveni  ca structură în cadrul
aparatului de specialitate al primarului și prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr.70/2015  s-a aprobat
acordarea normei de hrană personalului Direcției Poliția Locală  din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Târnăveni și a Regulamentului de acordare a normei de
hrană;

În temeiul prevederilor art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.155/2010 a
poliției locale, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.2/2015 coroborat cu
prevederile Ordonaței Guvernului nr.26/1994, ale Hotărârii Guvernului nr.
171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a
drepturilor a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.
155/2010 și ale Ordinului nr. 496/2015;

 Ținând
seama de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 355/20.07.2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană
acordată personalului poliției locale;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) și d)
coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 7, art. 45 alin. (1),
art. 61, alin. 2 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001
republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare;H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se modifică art.1 alin. (2) litera a) din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni
nr. 70/28.05.2015,
în sensul
modificării
contravalorii  alocației valorice a normei de hrană de care
beneficiază personalul Direcției Poliția Locală și va avea următorul cuprins:

a)      norma nr. 6 “ pentru personalul, care ocupă
funcții publice specifice de polițist local și pentru personalul de conducere –
27 lei/zi;

Art.2.  Regulamentul de acordare a
normei de hrană personalului Direcției Poliția Locală  din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Târnăveni, aprobat prin HCL nr. 70/2015 se actualizează
cu modificările prevăzute la art.1.

 

Art.3.
Celelalte prevederi ale
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 70/28.05.2015 rămân
neschimbate.

 

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului
Târnăveni prin Direcția Economică, Direcția Poliția Locală și Serviciul
Organizare Salarizare Resurse Umane.

 

 

Președinte de
ședință,

                Antal Lehel

                                 
                                                     Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                           Groza Viorel Răzvan