nr. 105 din data 15.09.2015 privind aprobarea participarii municipiului Tarnaveni in calitate de membru la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Vaii Tarnavelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 105/15.09.2015

Privind
aprobarea participării municipiului Târnăveni în calitate de membru la
constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Văii Târnavelor

 

Consiliul local
al municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta extraordinara din data de 15
septembrie 2015
;

Având în vedere
raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târnăveni, cu nr.
17261/20.08.2015;

Ținand
cont de prevederile  art.11 si 12 ,13 art.36
alin. (7) lit.c), art. 37 din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire
la asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare precum
si de dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.855/2008, 

În
temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă participarea municipiului  Târnăveni
în calitate de membru în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Văii
Târnavelor.

Art.2.
Se aprobă sediul Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor în
municipiul Târnăveni, strada Piața Primăriei nr.7, în vederea desfășurării
activității acesteia.

Art.3.
Se aproba Actul Costitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara a Văii Târnavelor, conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotărâre.

Art.4.
Se aproba alocarea sumei de 1000 lei ca aport la constituirea patrimoniului initial
al Asociației  de Dezvoltare
Intercomunitară a Văii Târnavelor.

Art.5.
Se mandateaza domnul Meghesan Nicolae Sorin – primarul municipiului Târnăveni, să
semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
a Văii Târnavelor, și să reprezinte municipiul Târnăveni în Adunarea Generala a
Asociatiei.

Art.6.
Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului Judetului MUREȘ, Comunei
Mica, Comunei Adămuș, Comunei Gănești, Comunei Băgaciu, Primarului municipiului
Târnăveni, spre afișare.

Președinte
de ședință,                                                        

        Gligor
Dorin                                                                            

 

Avizează pentru legalitate,

    
           Secretar,

                                                      Groza Viorel Răzvan