nr. 110 din data 24.09.2015 privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in CF nr.1175- Tarnaveni, nr. top 507/1, situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.110/24.09.2015

Privind aprobarea diminuării
suprafeței terenului înscris în CF nr.1175- Târnăveni, nr. top 507/1,
situat în municipiul Târnăveni,
str. Republicii, nr.4

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24
septembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 18195/18.09.2015,
întocmit de sing. Vasile

            În temeiul
art. 36 alin.(2) lit. c) și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă diminuarea 
suprafeței terenului înscris în CF nr.1175- Târnăveni, nr. top 507/1,
situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.4, de la suprafața de 277
mp înscrisă în cartea funciară, la suprafața de 235 mp, suprafață reală.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Gligor Dorin                                                                              

 

    Avizează
pentru legalitate,

        Secretar,

      Groza Viorel Răzvan