nr. 112 din data 05.10.2015 privind aprobarea cotizatiei municipiului Tarnaveni, catre ADI ECOLECT MURE, pentru anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                         

HOTĂRÂREA NR.112/05.10.2015

Privind aprobarea cotizației
municipiului Târnăveni, către ADI ECOLECT MUREȘ, pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința extraordinară din data de 5 octombrie 2015.

Conform
Hotărârii nr.8/23.09.2015 emisă de către A.D.I.
ž
ECOLECT MUREȘ ,  

Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare, înregistat cu nr.
19.825/01.10.2015,

În temeiul
art. 36 alin. (6) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.  Se aprobă cotizația de 21.330 lei aferentă anului 2015, care va fi platită de
Municipiul Târnăveni către A.D.I. ž ECOLECT MUREȘ 
.

Art.2. Începând
cu data adoptarii prezentei hotarari se aboroga orice dispozitii contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri
se împuternice
ște
Primarul Muncipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

Bunea
Teofil             Avizează pentru legalitate,

                          Secretar,

                        Groza
Viorel Razvan