nr. 113 din data 14.10.2015 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr. 87/ 2015 adoptata pentru predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A. a amplasamentului teren, situat pe Strada Pompelor nr. 14/A si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire Centru Cultural in Municipiul Tarnaveni, judetul Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 113/14.10.2015

 

Privind modificarea art.1 al  H.C.L. nr. 87/ 2015 adoptată pentru predarea
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
Națională de Investiții œC.N.I.  S.A. a amplasamentului teren, situat pe Strada
Pompelor nr. 14/A și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții žConstruire Centru Cultural în Municipiul Târnăveni, județul
MUREȘ 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 14
octombrie 2015.

          Având în vedere:

         
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 
87/ 30.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții œC.N.I. 
S.A.  a amplasamentului Strada Pompelor
nr. 14/A și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții žConstruire Centru Cultural în Municipiul Târnăveni, județul
MUREȘ        

         
Raportul de
specialitate nr. 20665/ 13.10.2015 al Direcției tehnice, Urbanism, Amenajarea
teritoriului,

         
Adresa nr. 20661/
13.10.2015,

În temeiul art. 36 alin. (1)  și al art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 87/ 30.07.2015 care va
avea următorul conținut:

  Se aprobă predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții œC.N.I.  S.A., pe bază de protocol, 
a amplasamentului teren, situat în strada Pompelor, nr. 14 A, Mun.
Târnăveni, jud. Mures, și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni, în suprafață de 5000 mp, din totalul de 10491 mp înscriși în Cartea
Funciară, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 53857, nr. topo 53857, liber
de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către žC.N.I.  “ S.A.
a obiectivului de investiții žConstruire Centru Cultural în Municipiul
Târnăveni, județul MUREȘ 

Art.2. Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr. 87/2015, rămân neschimbate.

 

Președinte de ședință,

    
Bunea Teofil                                                            Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Razvan