nr. 127 din data 09.11.2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016

ROMÂNIA                                                                   

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 127/09.11.2015

Privind stabilirea valorilor impozabile,
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința extraordinară din data de 9  noiembrie 2015;

Având
în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 21100/19.10.2015,
întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se propune stabilirea
valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

În baza prevederilor Titlului IX din
Legea
 nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

         În temeiul art. 36
alin. (1) , alin(4), lit.c și art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001,privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă impozitele și taxele
locale  pentru anul 2016, aplicabile la
nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se stabilește
cota de 10% reprezentând bonificație acordată persoanelor fizice pentru plata
cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an “ până
la data de 31 martie 2016.

Bonificația de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de
transport, datorate pentru întregul an “ până la data de 31 martie 2016 se
aplică și persoanelor juridice.

 

Art.3. Prezenta hotărâre  intră în vigoare
începand cu data de  1 ianuarie 2016,  dată la care se abrogă orice dispoziții
contrare acestui act administrativ.

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește
Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul
aparatului de specialitate.

 

         Președinte
de ședință,

               Antonya Mihail

 

 

                                                                         Avizează
pentru legalitate,

                                                                                    Secretar,

                                                                           Groza
Viorel Răzvan

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 127 / 09.11.2015

 

 

TABLOUL CUPRINZND VALORILE IMPOZABILE,
IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2016

 

Considerații
generale (art. 453 din legea 227/
2015)

 

a) activitate economică – orice
activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

b) clădire – orice construcție situată
deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de
folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la
adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații,
echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia
sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite;

c) clădire-anexă – clădiri situate în afara
clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule,
magazii, depozite, garaje și altele asemenea;

d) clădire cu destinație mixtă – clădire
folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;

e) clădire nerezidențială – orice clădire
care nu este rezidențială;

f) clădire rezidențială – construcție alcătuită
din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările
și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane
sau familii;

g) nomenclatură stradală – lista care
conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială,
numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și
titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se
organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența
primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței
persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil,
teren și/sau clădire;

h) rangul unei localități – rangul atribuit
unei localități conform legii; i) zone din cadrul localității – zone stabilite
de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de centrul
localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice
fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor
specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau
cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

 

CAPITOLUL  I – Impozitul pe clădiri (art. 455-462 din
legea 227/
2015)

 

 


 1. Orice persoană
  care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual
  impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si
  hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.

 2. Începând
  cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de
  scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii,
  astfel:

·        
clădire rezidențială – construcție
alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele,
dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei
persoane sau familii;

·        
clădire nerezidențială – orice clădire care
nu este rezidențială;

·        
clădire cu destinație mixtă – clădire
folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;

         Pentru clădirile proprietate publică
sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz,
oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții
similare impozitului pe clădiri. 

IMPOZITUL
ȘI TAXA PE CLĂDIRI
ÎN CAZUL PERSOANELOR
FIZICE

 

 

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor
rezidențiale
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii
impozabile a clădirii
.

 

Valorile  impozabile în cazul clădirilor
rezidențiale deținute de persoane fizice
(
Art.
457 alin. (1))

 

·         
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată
în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a
acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare,
exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

Valoarea impozabilă 
– lei/m² –


TIPUL CLĂDIRIIVALOAREA IMPOZABILĂ


Lei/m² de suprafață construită desfășurată la clădiri,în cazul persoanelor
fizice


 


 Nivelurile aprobate pentru anul 2016 Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzireFără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire


 


A.Clădire cu
cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament chimic și/sau termic1000600


 


B.Clădire cu
pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic300200


 


C.Clădire-anexă
cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic200175


 


D.Clădire-anexă
cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic12575


 


E.În cazul
contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D75% din suma
care s-ar aplica clădirii75% din suma
care s-ar aplica clădirii


 


F. În cazul
contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D50% din suma
care s-ar aplica clădirii50% din suma
care s-ar aplica clădirii


 

        

·         
În cazul unei clădiri care are pereții
exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a
clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

·         
Suprafața construită desfășurată a unei
clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate
la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca
locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

·         
Dacă dimensiunile exterioare ale unei
clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața
construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile
a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

·         
Asupra valorilor stabilite prin tabelul de
mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienți și procente în vederea
stabilirii valorii impozabile a clădirilor


 1. Coeficienții
  de corecție în cazul impozitului pe clădiri în funcție de zona în care
  este situată clădirea sunt următorii:
 


Zona în cadrul localitățiiRangul
localității


IIRangul
localității


VA2,401,05B2,301,00C2,200,95D2,100,90


 


 1. În cazul unui apartament amplasat
  intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientii din
  tabelul de mai sus se reduc cu 0,10

 2. Valoarea impozabilă a clădirii se
  reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează

a)   cu 50%,
pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referință

b)   cu 30%,
pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

c)   cu 10%,
pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de
renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează,
astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a
clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și
stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare
sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru
menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe
fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal,
creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și
funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care,
la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel
puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Impozitul/taxa
pe clădiri în cazul clădirilor nerezidențiale se calculează prin
aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

Valorile 
impozabile în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane
fizice

 

1.    
Valoarea impozabilă în cazul clădirilor
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este următoarea:

a)          
valoarea rezultată dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului
de referință;

b)          
valoarea finală a lucrărilor de
construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referință;

c)          
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin
care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

2.    
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul
agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.

3.    
În cazul în care valoarea clădirii nu poate
fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

 

 

Calculul
impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice

 


 1. În cazul
  clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
  impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru
  suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru
  suprafața folosită în scop nerezidențial

 2. În cazul în
  care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
  desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform
  regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

 3. Dacă
  suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop
  nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele
  reguli:

         
în cazul în care la adresa clădirii este
înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate
economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile
rezidențiale.

         
în cazul în care la adresa clădirii este
înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică,
iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform
regulilor stabilite pentru clădirile nerezidențiale

 

 

IMPOZITUL ȘI TAXA
PE CLĂDIRI
ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor
rezidențiale
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii
impozabile a clădirii.

 

Valorile  impozabile în cazul clădirilor
rezidențiale deținute de persoane juridice

 

1.
Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice
este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa și poate fi:

    a) ultima valoare impozabilă înregistrată
în evidențele organului fiscal;

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    c) valoarea finală a lucrărilor de
construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;

    d) valoarea clădirilor care rezultă din
actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în cursul anului fiscal anterior;

   e) în cazul clădirilor care sunt finanțate
în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    f) în cazul clădirilor pentru care se
datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului
clădirii și comunicată concesionarului, 
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință,
după caz.

 

2.
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor
față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii
falimentului.

 3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de
referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 4.  În
cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu
a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de
referință, diferența de taxă față de cea stabilită de 0,1% va fi datorată de
proprietarul clădirii

 

 

         Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor
nerezidențiale
se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii
impozabile a clădirii.

 

Valorile  impozabile în cazul clădirilor
nerezidențiale deținute de persoane juridice

 

1.
Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice
este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa și poate fi:

    a) ultima valoare impozabilă înregistrată
în evidențele organului fiscal;

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    c) valoarea finală a lucrărilor de
construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;

    d) valoarea clădirilor care rezultă din
actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în cursul anului fiscal anterior;

    e) în cazul clădirilor care sunt finanțate
în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

   f) în cazul clădirilor pentru care se
datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului
clădirii și comunicată concesionarului, 
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după
caz

2.
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor
față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii
falimentului.

 3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de
referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 4.  În
cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu
a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de
referință, diferența de taxă față de cea stabilită de 1,3%, va fi datorată de
proprietarul clădirii.

 

Calculul
impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea
persoanelor juridice

 

         În cazul clădirilor cu destinație mixtă
aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial
conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor
rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru
suprafața folosită în scop nerezidențial, conform regulilor stabilite pentru
calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale detinute de persoanele
juridice.

 

 

CAPITOLUL  II   
IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015)

 

 


 1. Orice persoană
  care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta
  un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea de
  stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.

 2. Pentru
  terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților
  administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
  ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă
  sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
  administrare sau de folosință, în condiții similare impozitului pe teren.

 3. Taxa pe teren
  se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul
  de concesionare, închiriere, administrare ori folosință. Pe perioada în
  care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul
  pe teren.

 4. În cazul
  terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane,
  fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în
  proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale
  ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte
  egală din impozitul pentru terenul respectiv

 5. Impozitul/Taxa
  pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul
  localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință
  a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 

În cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren
ocupate de cladiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe
baza datelor din Acordul de asociere/statutul deținut de fiecare Asociatie de
proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a
apartamentelor.

 

 

IMPOZITUL/TAXA  PE 
TERENURILE  AMPLASATE  ÎN 
INTRAVILAN

 

Impozitul
pe terenul cu constructii
și terenul
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de
terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2

 


 1. În cazul unui
  teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
  categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul
  înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea
  de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv,
  impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
  terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
  următorul tabel:


 


Zona
în cadrul


localitățiiNivelurile aprobate pentru anul 2016(lei/ha)A7854B5479C3468D1833


·        
1 m²=0,0001 ha

 

 

Impozitul/Taxa pe
terenurile amplasate în intravilan-orice altă categorie de folosință decât cea
de terenuri cu construcții

Impozitul
pe terenul
înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții,
pentru suprafața ce depășeste 400 m2

 

 

În cazul
unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața
care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută
în tabelul de mai jos exprimate în lei/hectar, iar
acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut
la alin. 465 alin. (5) și anume: coeficientul 4 aferent localitatii de rang II,
respectiv coeficientul de corecție 1 pentru Bobohalma.

 

 Nr.


crt.Categoria de folosințăNivelurile aprobate pentru anul 2016  Zona(lei/ha)ABCD1.Teren arabil282119152.Pășune211915133.Fâneață211915134.Vie463528195.Livadă534635286.Pădure sau alt
teren cu vegetație forestieră282119157.Teren cu apă15138x8.Drumuri și căi
feratexxxx9.Teren neproductivxxxx


 

·        
1 m²=0,0001 ha

 

 În cazul contribuabililor
persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu
construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor legate
de impozitul pe terenul amplasat in extravilan numai dacă îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiții:

a) au prevăzut în
statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate
în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din
desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a.

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

 

 

În cazul
unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută in următorul tabel:

 

Nr.
crt.


 Categoria
de folosință


 Nivelurile aprobate pentru anul 2016Zona(lei/ha)ABCD1.Terenuri
cu construcții312826222.Teren
arabil504845423.Pășune282622204.Fâneață282622205.Vie
pe rod555350486.Vie până la intrarea pe rodxxxx7.Livadă
pe rod565350488.Livada până la intrarea pe rodxxxx9.Pădure161412810.Pădure în vârstă de până la 20 de anixxxx11.Terenuri
cu apă652112.Terenuri
cu amenajări piscicole3431282613.Drumuri
și căi feratexxxx14.Teren
neproductivxxxx


·        
1 m²=0,0001 ha

 

Coeficienții de corecție sunt cei prevăzuți în tabelul de mai jos:

 ZonaCoeficienții de
corecție


prevăzuți de art.
457 alin.(6) Cod Fiscal


 A2,40B2,30C2,20D2,10


 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor
privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra
acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe
bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului
de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme
metodologice.

 

 

 

CAPITOLUL III “ IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
(art. 468-472 din legea 227/
2015)

 

 


 1. Orice
  persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
  înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru
  mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în codul fiscal
  prevede altfel.

 2. Impozitul
  pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de
  transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 3. Impozitul
  pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității
  administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau
  punctul de lucru, după caz.

 4. În
  cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
  financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de
  transport se datorează de locatar.

 5. În
  cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform
  hotărârii consiliului local.

 6. În
  cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
  impozitul pentru motocicletele respective.

 7. Impozitul
  pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de
  transport.

 8. În
  cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule,
  impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea
  cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau
  fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
        

                              


Tipuri
de autovehiculeLei / 200 cm³
sau fracțiune din aceasta Nivelurile aprobate pentru anul 20161.Motorete,
tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm³inclusiv82.Motociclete,
tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm393.Autoturisme
cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ și 2000 cm³ inclusiv184.Autoturisme
cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³si 2600 cm³ inclusiv725.Autoturisme
cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ și 3000 cm³ inclusiv1446.Autoturisme
cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³2907.Autobuze,
autocare, microbuze248.Alte
autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv (
se
includ și autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin
construcție atât transportului de persoane cât și de bunuri, automobile
mixte, autospecializate)309.Tractoare
înmatriculate18II. Vehicule înregistrate 1.
Vehicule cu capacitate cilindricălei/200 cm31.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm341.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm362. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată150 lei/an


 

9.  
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone
, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:  


Numărul de axe și
masa totală maximă autorizată 


Impozitul aprobatpentru 2016


-lei/an- Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente
recunoscute 


Alte sisteme de suspensie pentru axele motoareI.Vehicule
cu 2 axe  1.Masa de cel
puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone01332.Masa de cel
puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone1333673.Masa de cel
puțin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone3675174.Masa de cel
puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone5171.1695.Masa de cel
puțin 18 tone5171.169II.Vehicule
cu 3 axe  1.Masa de cel
puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone1332312.Masa de cel
puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone2314743.Masa de cel
puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone4746154.Masa de cel
puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone6159475.Masa de cel
puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone9471.4726.Masa de cel
puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone9471.4727.Masa de cel
puțin 26 tone9471.472III.Vehicule
cu 4 axe  1.Masa de cel
puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone6156232.Masa de cel
puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone6239733.Masa de cel
puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone9731.5454.Masa de cel
puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone1.5452.2915.Masa de cel
puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone1.5452.2916.Masa de cel
puțin 32 tone1.5452.291


 


 1. În
  cazul unei combinații de
  autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
  marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  ,
  impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
  prevăzută în tabelul următor:

 

 


 


 


 


Numărul de axe și masa totală maximă autorizatăImpozitul aprobat


pentru 2016


-lei/an-Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente
recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoareI.Vehicule
cu 2+1 axe  1.Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone002.Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone003.Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone0604.Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone601375.Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone1373206.Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone3204147.Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone4147478.Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone7471.3109.Masa de cel puțin 28 tone7471.310II.Vehicule
cu 2+2 axe  1.Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone1282992.Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone2994913.Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone4917214.Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone7218715.Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone8711.4296.Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone1.4291.9847.Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone1.9843.0128.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone1.9843.0129.Masa de cel puțin 38 tone1.9843.012III.Vehicule
cu 2+3 axe  1.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone1.5792.1972.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone2.1972.9863.Masa de cel puțin 40 tone2.1972.986IV.Vehicule
cu 3+2 axe  1.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone1.3951.9372.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone1.9372.6793.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone2.6793.9634.Masa de cel puțin 44 tone2.6793.963V.Vehicule
cu 3+3 axe  1.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone7949602.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone9601.4343.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone1.4342.2834.Masa de cel puțin 44 tone1.4342.283


  1. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau
  rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută

  la pct 10, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare
  din tabelul următor: 


Masa totală
maximă autorizatăNivelurile aprobate pentru anul 2016


Impozit (lei/an)a)până la 1 tonă inclusiv9b)peste 1 tonă, dar nu mai mult
de 3 tone34c)peste 3 tone, dar nu mai mult
de 5 tone52d)peste 5 tone64


 

 


 1. În
  cazul mijloacelor de transport pe
  apă,
  impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma
  corespunzătoare din tabelul următor:

  


Mijlocul de transport pe apăNivelurile aprobate


pentru anul


 2016


Impozit (lei/an)1.Luntre, bărci
fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal212.Bărci fără
motor, folosite în alte scopuri563.Bărci cu motor2104.Nave de
sport și agrement10005.Scutere de apă2106.Remorchere și
împingătoare:      a)până la 500 CP inclusiv559     b)peste 500 CP și până la 2000 CP
inclusiv909     c)peste 2000 CP și până la 4000 CP
inclusiv1.398     d)peste 4000 CP inclusiv2.2377.Vapoare-pentru
fiecare 1000 tdw. sau fracțiune din acesta1828.Ceamuri,șlepuri
și barje fluviale:      a)cu
capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv182     b)cu capacitatea de încărcare de peste
1500 tone și până la 3000 tone inclusiv280     c)cu capacitatea de încărcare de peste
3000 tone490


 

 

CAPITOLUL
IV “ TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 Taxa
pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban


Art. 474 alin.(1)Nivelurile aprobate


 pentru anul 2016


         
Lei Suprafața pentru care se obține certificatul de
urbanism:a)până la 150 m² inclusiv       6b)între 151 m² și 250 m² inclusiv7c)între 251 m² și 500 m² inclusiv9d)între 501 m² și 750 m² inclusiv12e)între 751 m² și 1000 m² inclusiv14f)peste
1000 m²


 


 


În
mediul rural taxa pentru
eliberarea certificatului de urbanism se calculează în cotă de 50% din taxa
aplicabilă în mediul urban. (art. 474 alin. (2))14+0,01 lei/m² pentru


fiecare m²


care depășește
1000 m²


 


 Art.474
alin.(5) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire

pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcții. Nivelurile aprobate


 pentru anul 2016Art.474 alin.(10) Cod Fiscal Taxa pentru
eliberarea autorizației de foraje și excavări1,5 lei pentru fiecare m²


afectatArt.474 alin.(12) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea
autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier
, în vederea realizării unei construcții, care nu sunt
incluse în autorizația de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de șantier.Art.474 alin.(13) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, de
căsuțe sau rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.


  Nivelurile aprobate


 pentru anul 2016Art.474
alin.(14) Cod Fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizației de
construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe
căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a
panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor8 lei/m² de suprafață ocupată de


construcțieArt.474
alin.(6) Cod Fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizației de
construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat
al art.267 este egală cu 1% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile
aferente.Art.474
alin.(9) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare
,
totală sau parțială a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.Art.474 alin.(3) Cod Fiscal Taxa pentru prelungirea unui
certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire
este egală cu
30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Nivelurile aprobate


 pentru anul 2016Art.474 alin.(15) Cod Fiscal  Taxa pentru
eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la
rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie și televiziune prin cablu 


13 lei pentru
fiecare racordArt.474 alin.(4) Cod Fiscal Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism și amenajare a teritoriului, de către primar sau de către
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 


15 leiArt.474 alin.(16) Cod Fiscal Taxa pentru
eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă.9 lei


 Art.474 alin.(7) Cod Fiscal Pentru taxele prevăzute la art.474,
stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, se aplică
următoarele reguli:


a)taxa
datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de
persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;


b) pentru
taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.
457;


c) în termen
de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana
care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea
lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale;


d)până în cea
de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind
valoarea lucrărilor de construcții,compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;


e)până în cea
de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru
taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care
a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea
administrației publice locale. Nivelurile aprobate


 pentru anul 2016


         
Lei Art.475 alin.(1) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de
funcționare20Art.475
alin.(2) Cod Fiscal
Taxa pentru eliberarea atestatului de
producător/vizare semestrială


Taxa pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol20


 


20Art.475 alin.(3) Cod Fiscal


Taxa pentru
eliberare/vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activității de
alimentație publică*,


   Din care:


– unități de alimentație publică 
cu suprafața peste 500 mp, destinată exclusiv deservirii clienților


 – unități de alimentație
publică  cu suprafața între 201 mp și
500 mp, destinată exclusiv deservirii clienților           


– unități de alimentație publică 
cu suprafața între 100 mp și 200 mp, destinată exclusiv deservirii
clienților


– unități de alimentație publică 
cu suprafața între 51 mp și 100 mp, destinată exclusiv deservirii
clienților


– unități de alimentație publică 
cu suprafața între 26 mp și 50 mp, destinată exclusiv deservirii
clienților


– unități de alimentație publică 
cu suprafața între 10 mp și 25 mp, destinată exclusiv deservirii
clienților


– unități de alimentație publică 
cu suprafața mai mică de 10 mp , destinată exclusiv deservirii
clienților                                          


*)   Termenul
de plată a taxei de viză este de 31 martie pentru anul în curs.
 


  


 


 


 


4000 lei


 


1800 lei


 


1560 lei


 


936 lei


 


624 lei


      


420 lei


 


240 lei


 

CAPITOLUL
V “ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

 


SpecificațieNivelurile aprobate


 pentru anul 2016Art.477 alin.(5) Cod Fiscal Taxa pentru servicii de
reclamă și publicitate3 % SpecificațieNivelurile aprobate


 pentru anul 2016


lei/m² sau fracțiune de m²Art.478 alin.(2) Cod Fiscal Taxa pentru afișaj în scop
de reclamă și publicitate


a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică. 


32b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă
și publicitate. 


23


 

NOTĂ:-Taxa pentru
serviciile de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea procentului
aprobat la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 

 

CAPITOLUL VI “
IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

 


Art.481 alin.(1) Cod Fiscal – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit
la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.


a), cota de
impozit este egală cu 1% în cazul unui spectacol de teatru, manifestări
muzicale, competiție sportivă internă sau internațională, spectacol de circ,
prezentarea unui film, etc.


b) cota de
impozit este egală cu 2% , în cazul oricărei alte manifestări artistice decât
cele de la lit. a) .


 

Taxa eliberare planuri
de situație și plan de încadrare în zonă (copii)
Aprobat pentru anul 2016: 52 lei

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a
evidențierii construcției
în cartea funciară Aprobat pentru anul 201
6: 31 lei.

 

 Taxa
pentru eliberarea
certificatului de
atestare a radierii construcției î
n cartea funciară Aprobat pentru anul
2016: 31 lei.

 

CAPITOLUL VII.Taxe locale
specificate de Codul Fiscal

 

1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Târnăveni  este:

                             Pentru adulți                                    2    
lei/zi 

                             Pentru
militari,studenți și elevi         1    leu/zi

                             Pentru
pensionari                             1    leu/zi

 

2. Se stabilesc
următoarele taxe pentru ocuparea
locurilor publice
:            

                    a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din
zona pieței Avram Iancu
cu chioșcuri pentru vânzarea de produse: Aprobat in
anul
2016 în cuantum de 3
lei/mp/lună
. ,

                 b.Taxa
pentru folosirea locurilor publice pentru vânzarea de produse
sau servicii
diverse în funcție de zona comercială:

 


Nivelurile aprobate
pentru anul
2016ZONA  A                 2,50 lei/mp/ziZONA  B                   1,50 lei/mp/ziZONA  C                   0,90 lei/mp/ziZONA  D                   0,60 lei/mp/zi


 

                     c.Taxa pentru 
depozitarea de diverse materiale:
 
Aprobat în anul
2016 în cuantum de 0,90
lei/mp/zi
.

                     d.Taxa pentru confecționarea de produse:
Aprobat în anul
2016 în cuantum de 2
lei/mp/zi
.

 

3. Taxa pentru
ocuparea domeniului public în scopul amenajarii teraselor “
alimentație publică pe perioada estivală: Aprobat în anul 2016 în cuantum de 0,50 lei/mp/zi, cu excepția zilelor în
care se desfășoar
ă activități municipale. 

 

4. Taxa pentru ocuparea cu garaje a
terenurilor din domeniul public sau privat
al municipiului Tarnaveni, în
sumă de 0,40 lei/mp/lună.

 

5. Taxa staționare
taximetre,
aplicabilă pentru parcarea
pe domeniul public sau privat al municipiului a 
autoturismelor cu care se execută servicii de taximetrie: în sumă de 30
lei/lună.

 

6. Taxa parcare la reședință în cuantum de 70 lei/an. Termen de plată: 31.01.2016

 

7. Taxa pentru acces în autogară și folosirea de către operatorii de transport
rutier interjudețean de persoane care tranzitează municipiul Târnăveni, a
punctelor de îmbarcare/debarcare călători de pe raza administrativ teritorială
a municipiului Târnăveni:

 

Aprobat în 2016    * 10 lei/zi/autobuz                 

                            * 7   lei/zi/microbuz                                                     

 

        

CAPITOLUL VIII – Alte taxe
locale

 

 

1. Taxa SMURD în sumă  de 8  lei anual pe familie.

 

2.Taxa pentru ocuparea
locului de veci
din cimitirul amplasat pe
domeniul privat al municipiului Târnăveni în sumă de 200 lei/loc.

                                         

3.Taxa de închiriere a
Căminului Cultural Bobohalma
, pentru desfășurarea
de programe artistice, spectacole, concerte, baluri și discoteci în sumă de 150 lei (la care se adauga cheltuielile
privind utilitățile).

 

4. Taxa de închiriere a Căminului
Cultural Bobohalma
pentru manifestari ocazionale (nunți, botezuri,etc) în
sumă de 500 lei (la care se adaugă
cheltuielile privind utilitățile).

            Căminul Cultural
Bobohalma va fi utilizat în mod gratuit pentru pomeni sau parastase,
achitându-se numai cheltuielile privind utilitățile.

 

5. Taxa de închiriere
a Casei de Cultură œMihai Eminescu :

– Sala mare                              200
lei/ora sau 500 lei/zi

– Sala Femina și sala Protocol            100
lei/ora sau 300 lei/zi

– Holul mare                             50
lei/ora sau 150 lei/zi

– Holul mic                                30
lei/ora sau 100 lei/zi

 

6. Taxa pentru avizare
programe de funcționare
ale agenților
economici în sumă de 10 lei/lună. Taxa se datorează pentru lunile în care
agenții economici desfășoară activitate.

        

7. Taxa pentru
comercializarea ambulantă de mărfuri
în piețe,
târguri, oboare și alte locuri autorizate ale primăriei municipiului Târnăveni
pentru agenții economici. Aprobat pentru anul
2016: 72 lei/an.
  Aprobat pentru anul 20168. Taxa
rezervare loc în Piața Obor368 lei/an9. Taxa
rezervare boxe în Piața Avram Iancu368 lei/an10. Taxa
pentru rezervarea meselor în piața agro-alimentară Avram Iancu
, astfel:


         
3 luni


         
6 luni


         
1 an 


 


190 lei


315 lei


490 lei


 

11.  Taxa pentru folosirea WC-ului
public:
0,50 lei.

 

12. 
Taxa intrare în Piața Obor
: 1
leu/zi

 

13.  Taxa utilizare loc în Piața Obor: aprobat în anul 2016: 10 lei/zi.

 

14. Taxa de
salubritate pentru persoane fizice
: 40
lei/persoană/an (conform HCL nr. 10/29.01.
2016 și 88/30.07.2016).

 

15. Taxa pentru
eliberarea de copii dupa un act din arhiva primăriei
în sumă de 17 lei/act.

 

16. Taxa pentru
oficierea căsătoriilor
în zilele de sâmbătă
și duminică. Aprobat în anul
2016: 250 lei.

 

17. Taxa
pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă
Aprobat în anul
2016 – 600 lei.

 

18. Taxa specială
pentru eliberarea certificatelor de stare civila in termen de 24 de ore –
 în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate – în sumă de 60 lei
.

 

 19.  Taxa
contravaloare carte de identitate
 : 7 lei

 

20. Taxa contravaloare
carte de identitate provizorie
 : 1 leu

 

21. Taxa contravaloare
furnizare date
 : 1 leu

 

22. Taxa pentru
autorizarea de spargere  străzi
, trotuare și zone verzi în sumă de 7 lei/mp/zi.

       Se stabilește garanția
plătibilă în avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectuează
lucrări care necesită spargeri de carosabil și trotuare în suma de 140 lei/mp.
Garanția astfel stabilită va fi restituită numai după  aducerea carosabilului/trotuarului la starea
inițială. Dacă după efectuarea lucrării carosabilul nu este refăcut la termen,
garanția stabilită va fi folosită în acest scop.

 

23. Taxa pentru depozitarea deșeurilor materiale rezultate din construcții, modificări și demolare se stabilește astfel:

-20% din taxa de autorizare pentru lucrările de construire.

-50% din taxa de autorizare  pentru
lucrările de modificare

-100% din taxa de autorizare pentru 
lucrările de demolare.

Pe autorizația de construire sau de demolare vor fi specificate locul și
orele în care deșeurile pot fi depozitate.

Taxa de depozitare a deșeurilor materiale se va achita odată cu eliberarea
Autorizației de construire sau demolare.

 

24. Taxa pentru închirierea unor suprafețe
de teren din domeniul public aferent locuințelor
, astfel:                         


Nivelurile aprobate
pentru anul
2016ZONA  A                 1,00 lei/mp/anZONA  B                   0,90 lei/mp/anZONA  C                   0,70 lei/mp/anZONA  D                   0,50 lei/mp/an


 

25. Taxa pentru
închirierea unor suprafețe de teren din domeniul public
aferente accesului în spații comerciale astfel:


Nivelurile aprobate
pentru anul
2016ZONA  A                 2,50 lei/mp/anZONA  B                   2,00 lei/mp/anZONA  C                   1,50 lei/mp/anZONA  D                   1,00 leu/mp/an


 

26. Taxa pentru
eliberare certificatelor de înregistrare
pentru vehicule neînmatriculabile:

    a) mașini și utilaje
autopropulsate pentru lucrări agricole, forestiere și de construcții și mopede:
92 lei

    b) vehicule cu tracțiune animală
(căruțe): 20 lei

 

Plăcuțele cu numărul de înregistrare se achită conform prețului de
achiziție.

 

27.Taxa viza anuala a
certificatului pentru vehicule neînmatriculabile:

     vehicule cu tracțiune animală (căruțe): 10 lei

 

28. Taxa pentru emitere, eliberare autorizații taxi și
dispecerat taxi:
125 lei.

 

29. Taxa pentru vizare
anuală autorizații taxi:
60 lei. Termen de
plată: 31.01.2016.

Neplata acestei taxe la termenul
stabilit atrage după sine retragerea autorizației de funcționare.

 

30. Taxa pentru
eliberare permis de acces auto marfă
în centrul
Municipiului Târnăveni pentru autovehicule cu masa totală maxim autorizată de
minim 3500 kg (inclusiv):Aprobat în anul 2016 – 18 lei/zi – 50 lei/săptămână – 150 lei/lună – 375 lei/trimestru – 750 lei/an


 

31. Taxa pentru eliberarea licențelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale, de mărfuri în regim contractual de m
ărfuri efectuate cu tractoare și remorci, vehicule
speciale destinate serviciilor funerare în sumă de 50 lei/document.

 

31. Taxa de
depozitare deșeuri menajere
 
40 lei/mc pentru persoane juridice în anul 2016 (conform HCL nr. 10/29.01.2016 și 88/30.07.2016).

 

Aprobat în anul

        2016

32. Taxe în piețele, târgurile și oboarele municipiului Târnăveni   


taxa pentru folosirea meselor acoperite                       6
lei/masa/zi                            

taxa
pentru folosirea platourilor din piețe      
              2,5 lei/mp/zi                                    

taxa
pentru comercializarea din autoturisme               3 lei/mp/zi                      


taxa pentru ocuparea platourilor din târguri și oboare 2,5 lei/mp/zi                       
                                                                                                 
taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor și  porcinelor peste 6 luni

                                                                          
                    4,5 lei/animal                        


taxa pentru comercializarea porcinelor până la 6 luni, ovine și caprine

                                                                                     2,5 lei/animal                                                                                                                                  – taxa
pentru comercializarea animalelor mici și păsări  cu excepția puilor  de o zi   

                                                                           
                  1,5 lei/buc                                                                                                                                       
taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi                             0,15
lei/buc                  

 

33. Taxe pentru prestări
servicii efectuate
în piețele
municipiului Târnăveni,astfel:

 
închirierea unei balanțe                                             8 lei/buc/zi
                   

  – închirierea unui halat                                                3
lei/buc/zi                    

 

34. Tarif închiriere a terenului de sport situat în str
Industriei fn:

– 20 lei/h
pentru tenis de camp si 30 lei/h
în timpul funcționării instalației de iluminare

– 45 lei/h pentru fotbal, volei, handbal pe timpul zilei și 50 lei/h în timpul funcționării instalației de iluminare

         Pentru elevi și studenți se aplică o reducere de 50% zilnic în intervalul orar 09.00-15.00

         Nu se percept taxe de închiriere pentru competițiile școlare organizate oficial.

 

35. Taxa pentru
utilizarea patinoarului artificial
:

– taxa intrare copii                   5
lei/ 1 ½ oră

– taxa intrare adulți                 7
lei/ 1 ½ oră

– taxa închiriere patine   5 lei

 

36. Taxa pentru
închirierea unor suprafețe de teren
din domeniul
public sau privat al municipiului Târnăveni (exclusiv locuri publice) pentru
desfășurarea de activități de producție sau comerț în sumă de 5 lei/m.p./lună.

 

37. Taxa de autorizare
a tăierii/toaletării de arbori, arbuști și gard viu
astfel :

– taxa autorizare tăiere arbori                     15
lei/buc

– taxa autorizare tăiere arbuști                     5 lei/buc

– taxa autorizare desființare gard viu          10
lei/ml

 

38. Taxa de închiriere
a unor suprafețe de teren din domeniul public sau privat al municipiului
Târnăveni în vederea staționării autovehiculelor
în cuantum de 0,70 lei/mp/lună

 

39. Taxa de
ocupare a domeniului public al Municipiului Târnăveni pentru persoanele fizice
și juridice participante la manifestarea Zilele municipiului Târnăveni ,
după
cum urmează:

1.  
Pentru activități de
alimentație publică                     20/lei/mp/zi

2.  
Pentru comercializarea
de produse alimentare          15/lei/mp/zi

3.  
Pentru comercializare
de produse nealimentare                  10/lei/mp/zi

 

Sunt scutiți
de la plata acestor taxe creatorii populari,
 artizanii și artiștii plastici care
comercializează produsele proprii  precum
și pentru standurile orașelor înfrățite, organizațiile neguvernamentale ale
căror activități se desfășoară în scopuri caritabile.

Desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii de către persoanele
fizice și juridice se face numai pe baza unei declarații pe proprie răspundere
a titularilor contractelor de închiriere a domeniului public prin care să
confirme faptul că activitatea desfășurată este autorizată în condițiile legii
și numai după achitarea taxelor de ocupare a domeniului public.

 

40. Taxa de
ocupare a domeniului public al Municipiului Târnăveni pentru persoanele fizice
și juridice participante la Târgul Toamna la Târnăveni 
, după cum urmează:

1.      Pentru
activități de alimentație publică                           20/lei/mp/eveniment

2.      Pentru
comercializarea de produse alimentare                15/lei/mp/eveniment

(inclusiv zarzavaturi și
legume, produse animaliere)

3.      Pentru
comercializare de produse nealimentare              10/lei/mp/eveniment.

 

Sunt  scutite de la plata
taxelor menționate la alin.1
organizațiile
neguvernamentale ale căror activități se desfășoară în scopuri caritabile.

 

41.a)  Pentru animalele
învoite la pășunat  se stabilesc
următoarele taxe de animale
:

– bovine și cabaline adulte                                                      25 lei/cap/an

– tineret bovin și cabalin 1- 2 ani                                            15
lei/cap/an

– tineret bovin și cabalin sub 1 an                                           5
lei/cap/an

– ovine și caprine peste 1 an                                                   7 lei/cap/an

– tineret ovin și caprin sub 1 an                                              4
lei/cap/an

         Taxele ce revin fiecărui proprietar de
animale vor fi achitate la casieria Primăriei Municipiului Târnăveni “ cam. 7,
înainte de ieșirea la pășunat. Scoaterea animalelor în pășune se face face
numai după executarea lucrărilor de întreținere și curățare a pășunii.

         b)
Taxele de gloabă datorate de proprietarii de animale sau păstorii de turme,
pentru nerespectarea suprafețelor repartizate, începerea pășunatului înainte de
perioada stabilită și pentru pășunatul cu animalele pe alte terenuri decât cele
repartizate, sunt următoarele:

         – pentru bovine și cabaline adulte                                           10
lei/cap/zi

         – pentru tineret bovin și cabalin  1-2 ani                                 5
lei/cap/zi

         – pentru tineret bovin și cabalin sub 1
an                                2,5
lei/cap/zi

         – pentru ovine și caprine sub 1 an                                           0,8
lei/cap/zi

         – pentru ovine și caprine peste 1 an                                        1,3
lei/cap/an

         – pentru porcine peste 6 luni                                                   4,5
lei/cap/zi

         – pentru tineret porcin sub 6 luni                                            2,5
lei/cap/zi

         – pentru turme constituite:

                            – cirezi de bovine                                        500
lei/zi

                            – turme de
ovine/caprine                                     500
lei/zi

         La taxele de gloabă se adaugă valoarea
pagubei produse și stabilite pe baza procesului-verbal de constatare, încheiat
de comisia constituită în acest sens, împuternicitul  primarului și de specialistul agricol, după
caz.

 

CAPITOLUL IX.
Taxe extrajudiciare de timbru

 

 

TAXELE
EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU, conform Legii nr.117/1999 cu modificările ulterioare

 

ANEXA “ LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE
TIMBRUNr. crt.Extras din norma
juridica                                                                                             
               leiCAPITOLUL I


Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,
altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților
Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de
notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții
publice  Niveluri aprobate pentru
20161Eliberarea de către
organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități
publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor
lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor,
adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare22Eliberarea
certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:X– pentru animale sub 2 ani2– pentru animale peste 2 ani23Certificarea
(transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal,
în bilete de proprietate:X– pentru animale sub 2 ani2– pentru animale peste 2 ani54Eliberarea, la cerere, a
certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în
justiție25Eliberarea, la cerere, a
certificatelor de cazier judiciar26Înregistrarea, la
cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și  sexului157Înregistrarea, la
cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei28Transcrierea, la cerere,
în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de
autoritățile străine29Reconstituirea și
întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă210Eliberarea altor
certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate2CAPITOLUL II


Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de
identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea
permiselor de vânătoare și de pescuit1Acte de identitate:Xa) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de
identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie,
precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reședinței cetățenilor români5b) viza anuală a
carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără
cetățenie62Eliberarea sau viza
anuală a permiselor de vânătoare33Eliberarea sau viza
anuală a permiselor de pescuit2CAPITOLUL III


Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule
în vederea obținerii permiselor de conducere1Taxe pentru examinarea
candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:Xa) obținerea permisului de conducere pentru
autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E6b) obținerea permisului de conducere pentru
autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,
C1+E, D1+E, Tb și TV282Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost
anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat,
precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru
persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu
excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E84CAPITOLUL IV


 


 


 


Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor,
autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe1Taxe de înmatriculare
permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:Xa) autovehicule și remorci cu masa totală maximă
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv60b) autovehicule și
remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg1452Taxă de autorizare provizorie
a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau
temporar93Taxe de autorizare a
circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor414CAPITOLUL IV1


Taxă pentru furnizare date Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și
juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a
persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de
conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al
municipiului București de evidență a permiselor de conducere și
certificatelor de înmatriculare5CAPITOLUL V


Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare Taxe pentru eliberarea
titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere15