CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ROMANIA
JUD. MURES
MUN. TARNAVENI

PRIMARIA
Nr.9160 /28.04.2017

 

MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, JUD. MUREȘ

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 1. Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Transport Public Local
 2. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică
 3. Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice:

 1. Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartiment Transport Public Local
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel de bază.
 1. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel avansat.
 1. Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel de bază.

 

 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:

      –  data de desfăşurare a concursului :  – proba scrisă 08.06.2017, orele 10,00;

                                                             – proba interviu 12.06.2017, orele 10,00

      – locul de desfăşurare a concursului : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

      Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

 

 Locul de depunere a dosarelor de înscriere : Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA– TELEFON 0265/443400.           

 

 PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

 

 

 • Bibliografia de concurs

Bibliografia comună

 1. Legea nr. 188 /1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 (r1), cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografia specifica

 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartiment Transport Public Local

 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local si Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;

 1. OG nr.27/ 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

 Bibliografie pentru ocuparea funcției publicede Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică

 

 1. A.S. Tannenbaum Reţele de calculatoare Ediţia a IV-a, Ed. Byblos 2003;
 2. M. Meyers, Manualul network+Administrarea şi depanarea reţelelor, Ed. Rosetti Educational, 2008;

 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Referent clasa III grad profesional superior din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare

 1. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

             PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN