A N U N Ţ privind organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

Nr. 21062/30.10.2017

 

A N U N Ţ
Primăria Municipiului T
ârnăveni organizează, examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

 

Pentru obţinerea atestatului de  ”administrator de imobile”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii :

a) condiţii generale:

 1. să aibă cetăţenia română ;
 2. să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;
 3. să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activităţi, confirmată în scris de medicul de familie ;
 4. să aibă absolvite cel puţin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b) condiţii de probitate morală:

–   să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcţia de administrator de imobile a persoanelor fizice:

 1. cerere
 2. curriculum vitae
 3. copiile actelor de stare civilă,
 4. copiile actelor de studii sau cursuri de calificare,
 5. certificatul de cazier judiciar,
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;,
 7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Cererea tipizată se va  primi de la secretarul comisiei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării şi certificării lor cu menţiunea “conform cu originalul”.

Examenul constă din 2 probe :

proba scrisă:  în data   de 29 noiembrie 2017, ora 10,00 la sediul instituţiei, Piaţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

interviul: data de desfăşurare a interviului va fi comunicată odata cu afişarea rezultatelor la proba scrisă

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 15 zile de la data afişării  anunțului, respectiv  14 noiembrie 2017, orele 15,00 la sediul instituției.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUŢIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ŢA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR. 26.

PERSOANA DE CONTACT : Doamna Rusu Felicia Neli, consilier – telefon 0265/443400, int. 34.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărâre nr. 1588 din 19/12/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea locuinţei nr. 114/1996;
 4. Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
 5. Codul muncii (TITLU II – Despre contractele individuale de muncă);
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (TITLU IV: Impozitul pe venit – Cap. III – Venituri din salarii – (art. 76 – 82);
 7. Ordin Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa nr. 2;

 

                               

 

                                                          P R I M A R,
                                                     Meghesan Nicolae-Sorin