Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție din cadrul  Compartimentului  Administrativ

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA

SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE
Număr:  18529/01.10.2019

 

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, JUDEȚUL MUREŞ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție din cadrul  Compartimentului  Administrativ

 

  • un post – șofer microbuz școlar tr.I

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii/generale, cu permis conducere categoria D
– certificat de calificare profesională pentru transport persoane (atestat profesional), in termen valabilitate
– minimum 3 ani vechime în meserie

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,
Proba scrisă: în data  de 23 octombrie 2019, orele 10,00 la sediul instituţiei,
Interviul: în data 25 octombrie 2019 ora 10,00 la sediul instituţiei.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUŢIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, PIAŢA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR.30 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, telefon 0265/443400- interior 39. .

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

Bibliografie pentru ocuparea  postului vacant din cadrul Compartimentul  Administrativ

  • ȘOFER MICROBUZ
  1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
  2. Ordonanta de urgenta nr. 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata 1, cu modificarile ulterioare.