Proiecte HCL- ședința extraordinară din 08.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1 din 04 ianuarie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 08 ianuarie 2021, orele 10.00, cu următorul:

 P R O I E C T   D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020, din excedentul  bugetului local al anilor precedenți.

 Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 47/ 26.03.2020.

 Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                                  PRIMAR,                                               SECRETAR GENERAL UAT,            
                        Megheșan Nicolae Sorin                                               Ștefan Blănaru

 

Completare ordine de zi

 

Târnăveni, 4 ianuarie 2021