Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție  

Număr:  19831/22.10.2021

 A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, JUDEȚUL MUREŞ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi

contractuale vacante de execuție

 

 • Compartiment Administrativ

– un post – portar

 • Sector Sere Spații Verzi

– trei posturi– muncitor calificat (floricultor) treapta I

un post muncitor calificat (floricultor) treapta II

 • Serviciul Servicii Culturale

– un post – referent de specialitate gradul IA

– un post – ingrijitor treapta I

– un post – casier

 CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

Compartiment Administrativ

 • portar

– studii medii/generale

– atestat profesional agent de pază și protecție

– cu sau fără vechime în meserie

 Sector Sere Spații Verzi

 • muncitor calificat (floricultor) treapta I

– studii medii profil agricol  sau generale cu calificare în meseria de floricultor, horticultor sau lucrător in cultura plantelor

– minimum 9 ani vechime în meserie

 • muncitor calificat (floricultor) treapta II

– studii medii profil agricol  sau generale cu calificare în meseria de floricultor, horticultor sau lucrător in cultura plantelor

– minimum 6 ani vechime în meserie

Serviciul Public Servicii Culturale –Casa de Cultura „Mihai Eminescu”

 • referent de specialitate gradul IA

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arte (de ex. muzică, pictură, sculptură, actorie, etc.), știinte sociale sau umaniste

– experiență de minimum 1 an, în organizarea de acțiuni culturale;

– minimum 9 ani vechime în meserie

 • ingrijitor treapta I

– studii medii/generale

– cu sau fără vechime în meserie                      

 Serviciul Public Servicii Culturale –Compartiment Sport și Tineret

 • casier

– studii medii

– cu sau fără vechime în meserie

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

   Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Proba scrisă: în data  de 22.11.2021  orele 10,00 la sediul instituţiei,

Interviul: în data 25.11.2021 ora 10,00 la sediul instituţiei.

 Relatii suplimentare, tematica si bibliografia se pot obtine la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni- Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, telefon 0265-443400-interior 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.

 

PRIMAR,
  Nicolae-Sorin Megheşan

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE

 

Bibliografie comuna pentru toate posturile vacante       

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie specifică pentru fiecare  post vacant 

 • portar
 1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 • muncitor calificat (floricultor)

1.- Floricultura- V. Sonea, Elena Selaru

2.-Arboricultura ornamentala si arhitectura peisagistica autori V. Sonea  si Ana F.Iliescu

 1. Inmultirea si cultura speciilor lemnoase ornamentale

                               – producerea materialului saditor pe cale sexuata pag. 22-27

                               – producerea materialului saditor pe cale vegetative pag. 28-36

 

 1. Principii generale de compozitie a parcurilor si gradinilor

                               – vegetatia si elementele sale componente pag. 239-251

 

 • referent de specialitate gradul IA
 1. OUG 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 2. Ordinul 2883/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale
 3. Legea 26/2008, privind protejarea patrimoniului imaterial;
 4. Ordinul 471/1990, pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare;
 5. Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ingrijitor treapta I
 1. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006privind apărarea împotriva incendiilor – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă– Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor
 3. HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (codul muncii) – republicare- Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare

 

 • casier
 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
 2. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
 3. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 4. Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

 

PRIMAR,

  Nicolae-Sorin Megheşan