Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifică vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 Număr: 21716  din 22.11.2021                                                                                                                                                                                         

ANUNŢ

În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifică vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

  

 • Arhitect șef – Direcția Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 Condiții de participare 

 • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul municipiilor, în conformitate cu prevederile art. 36^1 alin. (1) lit b) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani.
 • în situaţia în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul municipiilor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru a permite participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 5 ani.

 

 • Data de defășurare a probei scrise a concursului în data de: 23.12.2021 ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, județul Mureș ;
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr. 7, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, data afișării anunțului: 22.11.2021-13.12.2021.
 • Persoana de contact: Macarie Viorica – consilier; Tel. 0265443400 — interior 39; Fax. 0265446313; E-mail: resurseumane@primariatarnaveni.ro.
 • Bibliografie/tematică, atribuțiile prevăzute în fișa postului, conform anexei la prezenta adresă.
 • Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            

Primar,
Nicolae-Sorin Megheșan