Proiecte HCL- ședința extraordinară, convocată de îndată, în 16.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 188 din 15 februarie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocată de indată, în data de 16 februarie 2022, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii Contractului de gestiune a serviciului public local de calatori pe raza administrative-teritoriala a municipiului Tarnaveni, prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in conditiile art.104 al.1 lit.c din Legea nr.98/2016.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL UAT,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                               Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 16 februarie2022