Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată în 16.10.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1323 din 13 octombrie 2023 și art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 16 octombrie  2023, ora 09.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Hotararii consiliului local nr. 89 din 23023.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art. 29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

  Târnăveni, 13 iunie 2023